رضوانشهر سبز

علمی،فرهنگی،هنری و...

چالشهای موجود در سازمانها و نظامهای اداری (چالشهای مدیریت)

در جهان امروز اصل تحول و رفع ایرادهای موجود در سازمان ها و ادارات یک موضوع مهم بوده و لزوم رفع مشکلات مبتلابه آن هموار با چالشهای گوناگونی مواجه می باشد.در زیر تعدادی از اشکلهای موجود در سازمانها و نهادها و سیستمهای اداری به شکل تصاویر گرافیکی و کاریکاتور به ماخذ سایت "راهکارهای مدیریت"جمع آوری شده است.

بیان نظرات ارزنده شما در اراعه مطالب بهتر و مفیدتر راه گشا خواهد بود.

 منبع:

http://www.mgtsolution.com/olist/p1/caricatures.aspx